Boyacıoğlu, İ. (2014). Bağlanma Stillerine Bağlı Olarak Öztanımlayıcı Anıların İçeriksel Özelliklerinde Gözlenen Farklılaşmaların İncelenmesi.

Özet

Kişilik gelişimi konusunda en önemli kuramlardan biri olan Bağlanma Kuramı’na göre çocukluk döneminde ebeveynlerle kurulan ilişkilerin sonucunda çocuk kendisi ve başkalarına dair zihinsel temsiller oluşturmakta ve yetişkinlikte bu temsiller duyuşsal, bilişsel ve sosyal süreçler üzerinde belirleyici rol oynamaktadır (bkz. Hazan ve Shaver, 1994; Mikulincer ve Shaver, 2005). Son yıllarda bağlanma dinamiklerinin bilişsel sistemler üzerindeki etkileri daha yakından incelenmeye başlanmıştır (Collins ve Allard, 2001; Collins ve Read, 1994; Mikulincer, 1997; Mikulincer, Shaver ve Pereg, 2003). Yapacağımız araştırma, alan yazına bağlanma davranış sistemi ile otobiyografik bellek sistemi arasındaki ilişkilerin daha iyi anlaşılması açısından katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu amaca paralel olarak farklı bağlanma stillerine sahip bireylerde öztanımlayıcı anıların içeriksel özelliklerinde gözlenen farklılıklar geniş bir örneklem ile incelenecektir. Boyacıoğlu’nun (2010) İngiltere’de yaptığı bir araştırmanın devamı niteliğindeki bu çalışma kapsamında, benzer bir yöntem izlenerek ulusal bir radyo kanalında projenin kısa bir tanıtımı yapılarak dinleyiciler internet üzerinde hazırlanmış bağlanma ilintili kısa bir anketi doldurmaya ve bir öztanımlayıcı anılarını anlatmaya davet edilecektir. Katılımcılardan toplanan anılar analiz edilerek bilişsel, duyuşsal, sosyal ve algısal kelime ve ifadelerdeki bağlanma stillerine bağlı farklılaşmalar irdelenecektir. İçerik analizi için Pennebaker, Francis ve Booth (2001) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması Müderrisoğlu (2012) tarafından yapılan Linguistic Inquiry and Word Count-Türkçe (LIWC-Türkçe) programı kullanılacaktır.