Eserler

Boyacıoğlu, İ., & Hünler, O. S. (baskıda). Psikoloji bilim alanı içinde cinsiyetçilik. Disiplinlerdeki Cinsiyetçi Yaklaşımlar içinde. İzmir Barosu.

Boyacıoğlu, İ., & Aktaş, Ç. (baskıda). Olayların Merkeziliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları.

Boyacioglu, I. (2017). The effect of attachment anxiety and avoidance on freely recalled autobiographical memories: A linguistic analysis. International Journal of Social and Humanities Sciences Research, 4(3), 190-197.

Boyacıoğlu, İ. (2017). Geçmişi Kabul Etme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Social Sciences Studies Journal, 3(4), 290-299.

Boyacıoğlu, İ., Uysal, M. S. & Erdugan, C. (2017). Psikolojik şiddetin ölçümü: Psikolojik İstismar Profili’nin Türkçeye uyarlanması (s. 660-669). D. Kökdemir, ve Z. Yeniçeri (Eds.), I. Sosyal Psikoloji Kongresi Tam Metin Kitabı içinde, Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi.

Boyacıoğlu, İ., Erdugan, C. & Uysal, M. S. (2017). Psikolojik şiddetin ölçümü: Kadına Psikolojik Kötü Muamele Envanteri’nin Türkçeye uyarlanması (s. 670-679). D. Kökdemir, ve Z. Yeniçeri (Eds.), I. Sosyal Psikoloji Kongresi Tam Metin Kitabı içinde, Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi.

Boyacioglu, I., Akfirat, S., & Yilmaz, A. E. (2017). Gender differences in emotional experiences across childhood, romantic relationship, and self-defining memories. Journal of Cognitive Psychology, 29(2), 137-150.

Boyacıoğlu, İ. (2016). Dünden bugüne Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve ulusal kadın çalışmaları: Psikolojik araştırmalara davet. Türk Psikoloji Yazıları, 19 (Özel sayı), 127-146.

Boyacioglu, İ. (2015). Namus kültüründe "şiddeti hak eden kadınlar". İzmir Barosu Bülten Özel Sayısı.

Boyacioglu, I. & Akfirat, S. (2015).Development and psychometric properties of a new measure for memory phenomenology: The Autobiographical Memory Characteristics Questionnaire. Memory, 23(7), 1070-1092.

Boyacıoğlu, İ. (2015). Öztanımlayıcı anıların fenomenolojik özelliklerinde cinsiyete bağlı farklılıklar. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 35(1), 1-14.

Boyacıoğlu, İ. (2012). Otobiyografik ve öztanımlayıcı anıların fenomenolojik özellikleri üzerinde bağlanma boyutlarının etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 27(70), 84-96.

Boyacıoğlu, İ. & Bilal-Saymaz, E. (2012). Geçmişi kabul etme ve depresyon. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(40), 220-228.

Boyacıoğlu, İ. & Sümer, N. (2011). Bağlanma boyutları, otobiyografik bellek ve geçmişi kabul etme. Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 105-118.

Çeviriler

Boyacıoğlu, İ. (2016). 6. Bölüm: Benlik. E. İkiz (Çeviri Editörü), Psikoloji ve Çağdaş Yaşam [Psychology Applied to Modern Life] içinde. İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık.

Bildiriler

Yorulmaz, E., & Boyacioglu, I. (2017). The predictive roles of perceived social support and psychological abuse in psychological symptoms of women in Turkey, Sözel Bildiri, XV. European Congress of Psychology, Amsterdam.

Aktas, C., & Boyacioglu, I. (2017). The relationship between autobiographical memory and self-esteem, Poster Bildiri, XV. European Congress of Psychology, Amsterdam.

Yorulmaz, E., & Boyacıoğlu, İ. (2016). Kadınlara yönelik şiddet ve algılanan sosyal destek ilişkisi, Sözel Bildiri, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir.

Boyacıoğlu, İ., & Aktaş, Ç. (2016). Olayların Merkeziliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması, Poster Bildiri, 19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir.

Boyacıoğlu, İ., Uysal, M. S., & Erdugan, C. (2016). Psikolojik şiddetin ölçümü: Psikolojik İstismar Profili’nin Türkçeye Uyarlanması, Poster Bildiri, 1. Sosyal Psikoloji Kongresi Ankara.

Boyacıoğlu, İ., Erdugan, C., & Uysal, M. S. (2016). Psikolojik şiddetin ölçümü: Kadına Psikolojik Kötü Muamele Envanteri’nin Türkçeye Uyarlanması, Poster Bildiri, 1. Sosyal Psikoloji Kongresi Ankara.

Boyacıoğlu, İ., & Tekeşin, E. Ç. (2014). Öztanımlayıcı anı özelliklerinde bağlanma stillerine bağlı farklılıklar, Poster Bildiri, 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa.

Boyacıoğlu, İ. (2012). Otobiyografik anılar ve geçmişi kabul etme, Poster Bildiri, 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

Boyacıoğlu, İ. (2009). The effect of attachment on accepting the past, Poster Bildiri, XIV European Conference on Developmental Psychology. Kongre Bildirileri Özet Kitabı, Vilnius, Litvanya.

Boyacıoğlu, İ. & Conway, M. A. (2009). Hidden effect of attachment system on self-defining memories, Poster Bildiri, XIV European Conference on Developmental Psychology. Kongre Bildirileri Özet Kitabı, Vilnius, Litvanya.

Boyacıoğlu, İ. & Sümer, N. (2008). Bağlanma kaygı ve kaçınma boyutları ve otobiyografik bellek. Poster Sunum, II. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Ilgaz.

Boyacıoğlu, İ. (2008). Geçmişi Kabul Etme Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması, Sözel Bildiri, 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.

Saraç, Ç. & Boyacıoğlu, İ. (2004). Devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde çalışan sağlık personelinin iş doyumu, Sözel Bildiri, 13. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul.Yayınlar:

Boyacioglu, I. (2017). The effect of attachment anxiety and avoidance on freely recalled autobiographical memories: A linguistic analysis. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 4(3), 190-197.
Boyacıoğlu, İ. (2017). Geçmişi Kabul Etme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Social Sciences Studies Journal, 3(4), 290-299.
Boyacıoğlu, İ., Erdugan, C., Uysal, M. S. (2017). Psikolojik şiddetin ölçümü: Kadına Psikolojik Kötü Muamele Envanteri’nin Türkçeye uyarlanması (s. 670-679). D. Kökdemir, ve Z. Yeniçeri (Eds.), I. Sosyal Psikoloji Kongresi Tam Metin Kitabı içinde, Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi.
http://psksosyal.net/docs/SPKProceeding.pdf
Boyacıoğlu, İ., Uysal, M. S., Erdugan, C. (2017). Psikolojik şiddetin ölçümü: Psikolojik İstismar Profili’nin Türkçeye uyarlanması (s. 660-669). D. Kökdemir, ve Z. Yeniçeri (Eds.), I. Sosyal Psikoloji Kongresi Tam Metin Kitabı içinde, Ankara: Başkent Üniversitesi Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi.
http://psksosyal.net/docs/SPKProceeding.pdf
Boyacıoğlu, İ. (2016). Dünden bugüne Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve ulusal kadın çalışmaları: Psikolojik araştırmalara davet. Türk Psikoloji Yazıları, (Özel sayı).
Boyacioglu, I., Akfirat, S., Yilmaz, A. E. (2016). Gender differences in emotional experiences across childhood, romantic relationship, and self-defining memories. Journal of Cognitive Psychology.
http://www.tandfonline.com/eprint/dwDSywuw3itxjZacJxZV/full
Namus Kültüründe "Şiddeti Hak Eden Kadınlar"
http://www.izmirbarosu.org.tr/Yayin/204/25-kasim-2015-ozel-bulten.aspx
Boyacioglu, I., Akfirat, S. (2015). Development and psychometric properties of a new measure for memory phenomenology: The Autobiographical Memory Characteristics Questionnaire. Memory, 23(7), 1070-1092.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09658211.2014.953960
Boyacıoğlu, İ. (2015). Öztanımlayıcı Anıların Fenomenolojik Özelliklerinde Cinsiyete Bağlı Farklılıklar. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 35(1), 1-14.
Boyacıoğlu, İ. (2012). Otobiyografik ve öztanımlayıcı anıların fenomenolojik özellikleri üzerinde bağlanma boyutlarının etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 27(70), 84-96.
Boyacıoğlu, İ., Bilal-Saymaz, E. (2012). Geçmişi kabul etme ve depresyon. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(40), 220-228.
Boyacıoğlu, İ., Sümer, N. (2011). Bağlanma boyutları, otobiyografik bellek ve geçmişi kabul etme. Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 105-118.